Privacyverklaring, privacy policy

Het Centrum voor Moderne Psychotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we helder en transparant informatie over ons beleid.

Het Centrum zet zich met bijzondere inspanning in uw privacy te waarborgen en gaat daarom te allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u hierover contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door het Centrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Communicatie over het inplannen van afspraken;
Uitvoering geven aan statistische doeleinden;
Voor het verstrekken van zorgverlening en het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Toestemming van de betrokken persoon;
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Centrum voor Moderne Psychotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Telefoonnummer;
 • Leefsituatie;
 • Opleidingsniveau;
 • Burger Service Nummer;
 • Zorgverzekeraar;
 • Polisnummer;
 • Huisartsgegevens;
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • Kopie verwijsbrief.

Uw persoonsgegevens worden door het Centrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het leveren van (anonieme) statistieke gegevens aan SBG; Het declareren van zorgkosten bij de zorgverzekeraar.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Centrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens het Centrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken versleutelde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Disclaimer cookies

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Het Centrum voor Moderne Psychotherapie is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan het Centrum Voor Moderne Psychotherapie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum Voor Moderne Psychotherapie.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
CVMP
Postbus 832, 5600 AV Eindhoven

Het gebruik van cookies
Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover het Centrum Voor Moderne Psychotherapie geen controle heeft. Het Centrum Voor Moderne Psychotherapie draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.