Kwaliteit

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut Centrum voor Moderne psychotherapie
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

1. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Centrum voor Moderne Psychotherapie
Praktijkadres: Noordkade 2, 6003 ND Weert
Postadres: Postbus 832, 5600 AV Eindhoven
Website: www.cvmp.nl
KvK nummer: 72711213
AGB-code praktijk: 94064284

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt/regiebehandelaar
Naam contactpersoon/aanspreekpunt: H. van Wijgerden
E-mailadres: info@cvmp.nl
Telefoonnummer: +31(0)625590725
Naam regiebehandelaar: W. van der Meeren

3. Onze locatie bevindt zich hier
Wij zijn gevestigd in Gezondheidscentrum Molenakker – Noordkade 2, 6003 ND Weert, www.gezondheidscentrummolenakker.nl. De locatie bevindt zich hier.

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk
Centrum voor Moderne Psychologie is een laagdrempelige kleinschalige GGZ-instelling welke naast de regulier cognitief gedragstherapeutische psychotherapieën ook andere vormen van therapie aanbiedt. Deze bestaan onder andere uit kortdurende protocollaire behandeling, schematherapie, modulaire dialectische gedragstherapie, EMDR, eHealth en VR exposure therapie. Het behandelaanbod binnen de psychotherapie voldoet aan het criterium ‘evidence based’ en/of ‘best practice’.

Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij het centrum voor moderne psychotherapie terecht: DSM benoemde diagnoses met een matig tot ernstige ernst en een lage complexiteit.

Niet alle DSM benoemde diagnoses komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de generalistische en gespecialiseerde. Voor een overzicht verwijzen wij naar www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

Het Centrum voor Moderne Psychotherapie werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten met de volgende ketenpartners in de gezondheidszorg en maatschappelijke sector: huisartsen, fysiotherapeuten, collega psychologiepraktijken, haptotherapeut, bekkenbodemtherapeuten, seksuoloog, consulent seksuele gezondheid, indien nodig wordt ook met andere expertises samengewerkt.

Het Centrum voor Moderne Psychotherapie werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten met de volgende ketenpartners in de gezondheidszorg en maatschappelijke sector: huisartsen, fysiotherapeuten, collega psychologiepraktijken, bekkenbodemtherapeuten, haptotherapeut, regionale maatschappelijke instanties.

5. Centrum voor Moderne Psychotherapie heeft aanbod in:
De generalistische basis-ggz & Gespecialiseerde ggz

6. Behandelsetting generalistische basis-ggz
Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij het Centrum voor Moderne Psychotherapie terecht en biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden.
Ambulante zorg
Beroepsgroep welke hier als regiebehandelaar kan optreden: Psychotherapeut, GZ psycholoog

7. Behandelsetting gespecialiseerde-ggz
Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij het Centrum voor Moderne Psychotherapie terecht en volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden:
Ambulante zorg
Beroepsgroep welke hier als regiebehandelaar kan optreden:
Psychotherapeut, GZ psycholoog
Aandachtsgebieden: volwassenen, jongvolwassen (vanaf 18 jaar) en ouderen. Persoonlijkheidsstoornissen, dwang, angst- en stemmingsklachten.  
Behandelvormen: Cognitieve gedragstherapie, Kortdurende doelgerichte therapie, Schemagerichte cognitieve therapie, EMDR, Dialectische gedragstherapie, Groepstherapie.
Type klachten: Angst- en stemmingsstoornissen, Depressie, Dwang, PTSS, Persoonlijkheidsproblemen, SOLK, Chronisch vermoeidheidssyndroom, Eetstoornissen, Diagnostiek / Psychologisch onderzoek passende binnen een behandeling.
Relatieproblemen, Seksuele problemen, Relatieproblematiek, Burnout, Rouwverwerking

8. Structurele samenwerkingspartners
Het Centrum voor Moderne Psychotherapie werkt in het professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

D. Everts, (klinisch psycholoog) www.psychologiepraktijkeverts.nl
Samenwerking:
multidisciplinair overleg, adviserend, verwijzend, intervisie.

M. Konings, D. van der Steen, R. Schlösser (psychiaters) www.helmind.nl/
Samenwerking:
multidisciplinair overleg, adviserend, verwijzend.

I. Rensink (GZ-psycholoog)
www.psychologiepraktijkroermond.nl
Samenwerking: multidisciplinair overleg, adviserend.

M. Alves, (Psycholoog NIP)
www.psychologenbreda.nl
Samenwerking:
multidisciplinair overleg, intervisie, supervisie.

G.M.D.M. Dikschei (Psycholoog NIP / Registerpsycholoog NIP) www.psychologenbreda.nl
Samenwerking:
multidisciplinair overleg, intervisie, supervisie.

A. van den Bosch (klinisch psycholoog).
www.vandenbosch-kroes.nl
Samenwerking:
multidisciplinair overleg, adviserend, intervisie.

G. van Hout (klinisch psycholoog)
www.drvanhout.nl
Samenwerking:
multidisciplinair overleg, adviserend, intervisie, supervisie.

Verwijzende huisartsen praktijken waaronder ook de POH GGZ’s, GGZe en bedrijfsartsen: Op initiatief van de behandelaar of genoemden.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Het centrum voor Moderne Psychotherapie ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Zorgverleners die werkzaam zijn binnen het centrum werken allemaal volgens de beroepscode. De disciplines bekend bij het BIG register zijn allemaal BIG geregistreerd voor het vakgebied waarbinnen zij werken. Zij houden hun kennis op pijl door deelname aan vakinhoudelijke congressen, bijeenkomsten, nascholing, vakliteratuur, intervisie en andere overleggen.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Binnen het centrum wordt er op toegezien dat medewerkers werken en handelen volgend de richtlijnen. Tijdens indicatie / werkoverleg worden o.a. de behandelplannen besproken, voor verbreding van kennis, wijze van behandelen / doorlooptijd en intercollegiale toetsing. Voor de verschillende therapievormen en diagnostiek is er binnen het centrum ruimte voor supervisie door een daartoe geregistreerde supervisor.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
De zorgverleners werkzaam binnen het centrum houden hun kennis op pijl door deelname aan vakinhoudelijke congressen, bijeenkomsten, nascholing, vakliteratuur. Structureel is er ruimte voor werkbegeleiding – supervisie of intervisie tenminste een maal per week.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen de organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: samenwerking binnen de organisatie en multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in de procedure samenwerking organisatie en multidisciplinair overleggen welke te vinden is in het handboek van het centrum.

10b. Binnen het Centrum voor Moderne Psychotherapie is het multidisciplinair overleg en de informatie uitwisseling en -overdracht tussen de regie behandelaren en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld: Samenstelling van het multidisciplinair overleg: psychotherapeut, GZ-psycholoog, basispsycholoog, eventueel seksuoloog, bekkenbodem fysiotherapeut / haptotherapeut. Overleg frequentie 4 wekelijks en meer indien nodig, verslaglegging hierover in elektronisch cliënten dossier.

10c. Het Centrum hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon: de behandelaar evalueert met regelmaat of de (SMART-)doelen van cliënt zijn behaald, eventueel bijgestaan door aanvullende diagnostiek en ROM-metingen. Deze evaluatie wordt vervolgens ingebracht binnen het multidisciplinair overleg. Aan de hand van de evaluatie wordt besloten of de behandeling binnen ons centrum kan worden voortgezet of dat er inzet elders geïndiceerd is. Afhankelijk van de zorgvraag die er ligt wordt er besloten of er op- dan wel afgeschaald moet worden.

10d. Binnen het Centrum voor Moderne Psychotherapie geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken hulpverleners de volgende escalatieprocedure: binnen ons ‘kleine’ centrum waar goede verstandhoudingen tussen hulpverleners zijn, zijn dergelijke situaties tot op heden nog niet voorgekomen. Mocht dit toch voorkomen dan zal dit worden opgelost tijdens werkoverleg en/of externe intervisie groep waarvan terugkoppeling.

11. Dossiervoering en omgang met cliëntgegevens

 11a. Bij de behandeling betrokken professionals vragen schriftelijk toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, worden de geldende richtlijnen van de beroepsgroep gebruikt. Hieronder vallen onder andere de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflicten van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en het controleplan van de betreffende zorgverzekeraar (bij materiële controle): ja

11c. De privacyverklaring wordt gebruikt wanneer de cliënt zijn/haar diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn/haar zorgverzekeraar: ja

11d. Het Centrum voor Moderne Psychotherapie levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking. Hiervoor is een gebruikersovereenkomst opgesteld en getekend met het SBG: Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Cliënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij de klachtenfunctionaris van het centrum: Cliënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij de klachtenfunctionaris van het centrum; hr. H. van Wijgerden +31(0)625590725, info@cvmp.nl

12b. De klachtenregeling en geschillenregeling is hier te vinden: Cliënten kunnen met geschillen over de behandeling terecht bij de Geschillencommissie Zorg. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 070-3105380 http://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

3. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in het centrum doorloopt

13. Wachttijd voor intake en behandeling
Cliënten vinden de meest recente informatie omtrent wachttijden BGGZ & SGGZ op de website en/of kunnen hierover telefoon informatie opvragen bij het centrum. Link naar wachttijden voor intake en start behandeling: www.cvmp.nl/wachttijden.

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in het centrum als volgt geregeld (zoals wie ontvangt het eerst telefonisch contact, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de cliënt):

De aanmeldprocedure is in het centrum als volgt geregeld: de aanmelding in het centrum bestaat doorgaans uit telefonisch contact met een van de behandelaren. Hiervoor belt de cliënt tijdens kantooruren het telefoonnummer 06-25590725. De cliënt kan zich eveneens ook direct online aanmelden via onze beveiligde website www.cvmp.nl

De intakeprocedure bestaat doorgaans uit het invullen van enkele vragenlijsten en een of twee intakegesprekken. Het intakegesprek (60 minuten) vindt plaats met de (regie)behandelaar. In principe blijft de cliënt voor verdere behandeling bij dezelfde hulpverlener, tenzij in een MDO anders wordt besloten of de cliënt aangeeft andere verwachtingen / zorg nodig heeft. De cliënt wordt zoveel als mogelijk bij dit proces betrokken; er wordt open naar de cliënt gecommuniceerd, zodat duidelijk is hoe het proces verloopt.

14b. Binnen het centrum wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer -indien mogelijk met een passend advies- indien er geen passend aanbod in het centrum aanwezig is op de zorgvraag van de cliënt.

15. Diagnose
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen het centrum is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak voor de intake met de cliënt tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt): Voor informatie betreffende het aanmeld- en inplantraject verwijzen wij naar punt l. Een intakegesprek wordt gevoerd door een regiebehandelaar of uitvoerende behandelaar. Na het intakegesprek wordt een intakeverslag geschreven en wordt de cliënt besproken in het multidisciplinair overleg. Hierbij zijn altijd een regiebehandelaar betrokken. Wanneer gewenst kan een regiebehandelaar ook aansluiten bij individuele gesprekken tussen de cliënt en de uitvoerende behandelaar. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgtraject binnen het centrum en de communicatie met externe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

16. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van het proces en betrokkenheid van cliënt en (mede)behandelaren, rol multidisciplinair team: Na aanmelding volgen enkele intakegesprekken om tot een diagnose en behandelplan te komen. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking tussen cliënt en behandelaar. In het behandelplan worden behandeldoelen en therapieaanbod op elkaar afgestemd. De methode die gekozen wordt voor de therapie hangt mede af van de diagnose en de hulpvraag van de cliënt. Onderlinge informatie-uitwisseling en evaluatie tijdens het voortgangsoverleg garanderen een éénduidige visie en heldere advisering tijdens de behandeling.

16b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar. Deze stelt zich op de hoogte van de voortgang van de behandeling die de behandelaar uitvoert en indien noodzakelijk voorstellen om een medebehandelaar (seksuoloog/consulent, psychiater) in te zetten tijdens het traject. De medebehandelaar zal net als de regiebehandelaar iedere sessie rapportage doen in het EPD systeem. Binnen onze kleinschalig centrum zijn de lijnen kort en vindt er op zeer regelmatige basis laagdrempelig overleg plaats tussen de verschillende behandelaren. Na het eindgesprek zal de behandelaar regiebehandelaar

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen het centrum voor moderne psychtherapie als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, diagnose, ROM): Via evaluatiegesprekken met de cliënt waarbij een vast format wordt aangehouden en met name wordt gefocust op de SMART-doelen welke zijn opgesteld in het behandelplan;
– Via de ROM-meting;
– Via evaluaties in het multidisciplinair overleg;
– Eventueel via aanvullende vragenlijsten welke worden ingevuld door de cliënt.

16d. Binnen het Centrum voor Moderne Psychotherapie evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en eventueel zijn naasten en de uitvoerende behandelaar de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling middels evaluatiegesprekken waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: oorspronkelijke aanmeldklachten; evaluatie aanmeldklachten; oorspronkelijke hulpvraag, evaluatie hulpvraag, DSM-5 classificatie, beschrijvende diagnose, evaluatie behandelplan (met SMART-doelen), eventueel nieuw behandelplan (met SMART-doelen) en evaluatie van eventuele farmacotherapie. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. De evaluatie wordt door de regiebehandelaar / uitvoerende behandelaar op papier gezet en ondertekend door zowel cliënt als behandelaar. Vervolgens wordt, wanneer de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven, een brief betreffende de voortgang van de behandeling naar de verwijzer gestuurd.

16e. De tevredenheid van cliënten wordt binnen het Centrum Voor Moderne Psychotherapie op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): via de CQI-GGZ (Consumer Quality Index), welke cliënten na afsluiting van hun behandeling digitaal invullen. Daarnaast wordt hier aandacht aan besteed gedurende evaluatiegesprekken.

17. Afsluiting / nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de cliënt en diens verwijzer besproken: wanneer, in samenspraak met de cliënt, wordt besloten tot afsluiten dan volgt een afsluitgesprek waarin de behandeling geëvalueerd wordt. Als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven dan zal de huisarts een afsluitbrief ontvangen met het verloop van de aanmelding, de resultaten en een eventueel advies met betrekking tot vervolgbehandeling(en). Indien de cliënt geen toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van informatie met de verwijzer zal er geen afsluitende brief worden gestuurd en wordt het dossier gesloten. Wanneer cliënt toestemming geeft voor overleg met een eventuele vervolgbehandelaar kan deze door de huidige behandelaar worden geïnformeerd middels telefonisch overleg en/of een brief. Wanneer cliënt hier geen toestemming voor geeft gebeurt dit niet.

17b. Cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval: Is er na de behandeling nog behoefte aan een gesprek dan is dit mogelijk, tijdens het eerste gesprek wordt er gekeken wat de behoefte is van de cliënt en wordt er hierna gehandeld. In geval van crisis wordt de huisarts c.q. de crisisdienst ingelicht.

4. Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van de beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuur naar waarheid heb ingevuld. ja

Naam bestuurder van Centrum voor Moderne Psychotherapie:
H.A. van Wijgerden

Plaats:
Weert

Datum:
2018