Betalingsvoorwaarden

Onverzekerde zorg producten (OZP)
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, is vastgesteld door de NZa, voor 2018 € 101,03 per sessie. Het tarief in het CVMP is  100 % van dit maximum tarief, namelijk € 101,03

Zelf betalen
Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteert het CVMP de volgende tarieven:

Basis- GGZ: Het tarief in het CVMP voor zelfbetalers is  het bedrag wat u van uw verzekeraar ontvangt plus een bedrag van 22 euro per sessie. Het bedrag wat u van uw zorgverzekeraar ontvangt is gebaseerd op de landelijke NZa tarieven voor 2018.

Gespecialiseerde GGZ: Het tarief in het CVMP voor zelfbetalers is het bedrag wat u van uw verzekeraar ontvangt plus een bedrag van 22 euro per sessie. Het bedrag wat u van uw zorgverzekeraar ontvangt is gebaseerd op de landelijke NZa tarieven voor 2018.

No-show
De kosten voor een no show is € 85,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar, zie onderstaand artikel 2.

VGCT & NVP erkende supervisie / leertherapie
Binnen het Centrum is supervisie mogelijk binnen de richting cognitieve gedragstherapie. Leertherapie is eveneens vanuit bovengenoemde referentiekader mogelijk.

Kosten voor groepssupervisie:
2 supervisanten geldt een tarief van  € 160,00  voor 60 minuten en voor 90 minuten  € 225,00.

3 supervisanten geldt een tarief van  € 200,00  voor 60 minuten en voor 90 minuten  € 280,00.

Ook deze bedragen zijn incl. voorbereiding en rapportage en zijn vrijgesteld van BTW.

Betalingsvoorwaarden Conform de  LVVP – Artikels

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren (no show) en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psychotherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. De kosten voor een no show is € 85,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Artikel 3
De door de psychotherapeut aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de psychotherapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psychotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9
Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 409/1996.